Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com

Minggu, 17 Maret 2013


UTS BASA Sunda  kelas VII
25 Maret 2013
Pilih jawaban nu paling bener!
1.       Karangan nu eusina medar atawa ngajelaskeun hiji proses kagiatan, tujuan, katut gunana disebut karangan…
a.       Argumentasi
b.      Deskripsi
c.       Eksposisi
d.      Narasi
2.       Nu kaasup salah sahiji conto karangan pedaran nyaeta…
a.       Nyaritakeun kahirupan pa RT
b.      Ngagambarkeun hiji tempat
c.       Nepikeun alesan pentingna beberesih
d.      Medar proses nyieun dodol
3.       Karangan pedaran ngabogaan tilu bagean penting nu kudu dipibanda, nyaeta…
a.       Bubuka, Eusi, panutup
b.       Bubuka, pedaran, kacindekan
c.       Bubuka, pananya, jawaban
d.      Bubuka, pananya, kacindekan
4.       Istilah ekonomi nyaeta,,,
a.       Sagala rupa hal nu aya patalina jeung ekonomi
b.      Sagala rupa nu aya patalina jeung ekspor
c.       Sagala rupa hal nu aya patalina jeung impor
d.      Sagala rupa halnu aya patalina jeung barter
5.       Kecap di handap ieu mangrupa conto istilah ekonomi, iwal (kecuali)…
a.       Impor, ekspor, dagang
b.      Gamelan, barter, saham
c.       KUD, untung rugi
d.      Modal, untung, rugi
6.       Lianti ngajual barang-barang dagangan kang husni mah kadang-kadang sok barter jeung babaturan nu sarua padagang. Kecap barter dina kalimah di luhur hartina,,,
a.       Ngajual barang nu hargana murah
b.      Ngajual barang ku harga nu mahal
c.       Nukeurkeun barang jeung barang deui atawa nu lian
d.      Ngobral barang nu geus teu payu
7.       Rugi nyaeta,,,
a.       Meunang untung nugede pisan
b.      Teu meunang untung
c.       Teu meunang kios di pasar
d.      Teu meunang modal ti KUD
8.       Paribasa nyaeta,,,
a.       Ucapan teu matok mangrupa lakuning hirup
b.      Ucapan matok nu mangrupa siloka lakuning hirup
c.       Ucapan nu aya hartina
d.      Jawaban a jeung c bener
9.       Mana ungkara di handap ieu nu mangrupa conto paribasa nu bener,,,
a.       Adat kakurung ku iga
b.      Bengkok tikoro
c.       Gede hulu
d.      Panjang leungeun
10.   Sifat atawa tabeat indung jeung bapa sok turun kanu jadi anak-anakna, ieu the luyu jeung paribasa,,,
a.       Asa aing uyah kidul
b.      Uyah tara tees kaluhur
c.       Buruk-buruk papan jati
d.      Gede hulu
11.   Adat kakurung kuiga , hartina,,,
a.       Tabeat nu gamapang dirobahna
b.      Tabeat nu teu bisa dirobahna
c.       Tabeat tabib
d.      Jawaban kabeh salah
  Carita Pantun!
                                                Munding Laya Dikusumah
Kocap dina hiji waktu Prabu Siliwangiraja di karajaan Pajajaran kagungan putra ti Prameswarina nu jenengan Padmawati. Rta putra Prabu Siliwangi the dipasihan jenengan Munding Laya Dikusumah. Ti keur kandungan keneh Munding laya Dikusumah dijodokeun sareng Dewi Asri, putrid Nyai Gambir Wangi ti Karajaan Muara Beres. Guru gantangan ngarasa salempang sieun anak kukutna Munding laya ngarebut kakawasaan. antukna
Munding Laya Dikusumah di penjara terus diterebkeun di leuwi Sipatahunan, alesanana mah ceunah sina tatapa di jero eta leuwi, nu padahal maksudna nu sabenerna mah diperdaya sangkan Munding Laya palastra.

12.   Saha ari Munding Laya Dikusumah teh,,,
a.       Raja karajaan Muara Beres
b.      Putrana Guru Gantangan
c.       Putrana Prabu Siliwangi
d.      Putrana Nyai Gambir Wangi

13.   Ti barang dijero kandungan keneh Munding Laya teh geus dijodokeun jeung putrid ti MUara Beres nu jenengan,,,
a.       Dewi Asri
b.      Gambir Wangi
c.       Padmawati
d.      Pohaci Mananggay
14.   Naon sababna Munding Laya the diterebkeun di leuwi Sipatahunan ku guru Gantangan,,,
a.       Sangkan Munding Laya tambah elmuna
b.      Kasieunan Munding Laya ngarebut kakawasaan
c.       Haying ngerebut kakawasaan pajajaran ti Prabu Siliwangi
d.      Sieun ngarebut Dewi Asri
15.   Dimana diterebkeuna Munding Laya Dikusumah the,,,
a.       Di leuwi Sipatahunan
b.      Di leuwi
c.       Di jurang
d.      Di laut kidul
16.   Karya sastra prosa buhun nu diwangun ku ayana rajah, nyaeta,,,
a.       Prosa
b.      Carita buhun
c.       Carita pantun
d.      Dongeng sakakala
17.   Bagean carita pantun nu mangrupa bagean anu pagunemkeun disebut,,,
a.       Dialog
b.      Rajah
c.       Monolog
d.      Narasi
18.   Anu dimaksud struktur dasar carita panyun nyaeta,,,
a.       Susunan sababaraha unsure anu raket patalian pikeun ngebrehkeun tema carita
b.      Susunan unsure tema carita
c.       Sababaraha unsure nu aya patalina jeung tema carita
d.      Jawaban dilihur bener
19.   Struktur dasar carita pantun aya tilu, nyaeta,,,
a.       Dialog, monolog, narasi
b.      Miang, ujian, mulang
c.       Dialog, miang, ujian
d.      Mulang, monolog, ujian
20.   Bagean anu dicaritakeun, nyaeta,,,
a.       Narasi
b.      Monolog
c.       Dialog
d.      prolog
21.   Seutikna 100 urang tilar dunya basa kapal udara Nigeria nu kakara ngapung ti lapangan udara di Abuja ragrag…kaasup kana
a.       Warta
b.      Carita pangalaman pribadi
c.       Carita pantun
d.      Karangan
22.   Warta asalana tina basa sangsakerta,,lemesna wartos,,, hartina
a.       Beja atawa berita nu ditepikeun
b.      Baja nukatingali langsung kajadiana
c.       Beja nu can tangtu
d.      Beja

23.   Warta nu ditepikeun bisa ngaliwatan,,,iwal (kecuali)
a.       Televise, radio
b.      Telepon. internet
c.       Koran, majalah
d.      Sms, beja
24.   Warta the bisa ditepikeun ku cara,,,
a.       Lisan
b.      Tulisan
c.       Lisan atawa tulisan
d.      Ceurik
25.   Kecap-kecap nu asalana ti luareun basa sunda tapi geus dipake tur diasupkeun kana kabeungharan basa sunda disebut,,,
a.       Kecap serepan
b.      Kecap langsung
c.        Kecap resepan
d.      Kecap tina basa walanda
26.   Dihandap ieu aya hiji conto kecap serepan tina basa arab,,,
a.       Solat
b.      Sultan
c.       Warta
d.      Korban
27.   Kecap serepan nu asalna tina basa sansakerta, nyaeta…
a.       Sholah 
b.      Imam
c.       Warta
d.      sultan
28.   Gaya basa kedalon nyaeta,,,
a.       Rakitan basa nu ngagunakeun kecap-kecap katalanjuran atawa ngagunakeun kecap-kecap nu sabenerna teu perlu
b.      Rakitan basa nu sabenerna teu perlu
c.       Rakitan basa nu katalanjuran
d.      Jawaban ba jeung c bener
29.   Conto gaya basa kadalon, nyaeta,,,
a.       Maju ka tukang
b.      Mundur ka tukang
c.       Naek ka luhur
d.      Maju kaluhur
30.    ucing diuk teh,,,,,,, asa ku heurin-heurin teuing
a.       Maju ka hareup
b.      Naek kaluhur
c.       Ngeser ka gigir
d.      Mundur katukangEssay


1.       Jentrekeun naon nu dimaksud
a.       Narasi
b.      Dialog
c.       Monolog
2.       Tuliskeun 3 conto kecap serepan tina basa Arab jeung larapkeun ku hidep kana kalimah anu bener
3.       Teangan 2 paribasa jeung artina
4.       Jieun hiji conto warta nu kungsi kaalaman ku babaturan hidep
5.       Teangan hati istilah ekonomi diahnadap ieu, sanggeus kapanggih hartina, cing larapkeun dina kalimah
a.       Rugi
b.      Kontan
c.       ImporTidak ada komentar:

Posting Komentar