Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com

Minggu, 10 Maret 2013


ULANGAN BASA SUNDA KLS VII

Pilih jawaban nu paling bener !
1.       Karangan nu eusina medar atawa ngajelaskeun hiji proses, nyaeta..
a.       karangan argumentasi
b.      karangan narasi
c.       karangan eksposisi
d.      karangan deskripsi
2.       Conto karangan pedaran anu bene,iwal
a.       nyieun mobil              c.  nyieun cuka
b.      nyieun kueh               d.  koprasi

NYIEUN DODOL
                Geus teu pati loba jalma nu daek nyieun dodol.Sabab nyieun dodol the barabe tur lila waktuna.Proses nyieun dodol bisa meakeun waktu sapoe jeput. Bahana tina beasketan jadi tipung,kalapa nu diparud, gula beureum, terus diaduk baris dicampurkeun jeung gula beureum, nu saterusna diaduk nepi ka sababaraha jam lilana, maksudna sangkan adonan teu peuray.Ngaduk dodol kakara dianggap rengse lamun adonan geus kalis, teu nempel dina kancah.sanggeus asak,dodol terus ditiiskeun kana wadah pelastic, eta wadah tong ditutupan.Ditiiskeun bisa sapoe nepi ka dua poena. Sanggeus bener-bener tiis kakara bisa dipotongan.

3.       Bahan naon bae anu diperlukeun pikeun ngajieun dodol…
a.       Gula, beastipung, kalapa
b.      Gula beureum, beas tipung, cipati anu encer
c.       Gula bodas, kalapa ngora,beas
d.      Jawaban slah kabeh
4.       Proses nyieun dodol bsa meakeun...
a.       Waktu sapoe jeput
b.      Waktu 12 jam
c.       Waktu sabulaneun
d.      Waktu na iraha wae
5.       Ngaduk dodol dianggap rengse mun adonan geus…
a.       Tutung                          c.  kalis
b.      Nempel                        d.  ngagolak
6.       Sanggeus dodol geus kalis, terus diiskeun kana…
a.       wadahah beling        c.  nyiru
b.      wadah pelastik          d.  baki
7.       lamun …..dodol kakara bisa dipotongan.
a.       Geus panas                                c.  geus tiis
b.      Geus kalis                    d.  geus aduk
8.       Istilah ekonomi nyaeta…
a.       Sagala rupa hal nu aya patalina jeung KUD
b.      Sagala rupa hal nu aya patalina jeung ngaran saham
c.       Sagala rupa hal nu aya patalina jeung ngaran ekonomi
d.      Jawaban kabeh salah
9.       Nu kaasup istilah ekonomi, nyaeta iwal…
a.       Impor                            c.  ekspor
b.      OSiS                               d.  Barter
10.   Manehna geus lila dagang di pasar tanah abang, ngan tara meunang….
a.       Rugi                               c.  cek
b.      Saham                          d.  untung
11.   Bapana gawe di ….Desa Mekarsari jadi Girang serat
a.       KUD                               c.  Pemda
b.      Kantor RW                  d.  LSM
12.   Paribasa nyaeta…
a.       Ucapan matok nu mangrupa siloka lakuning hirup
b.      Ucapan nu teu matok nu mangrupa siloka lakuning hirup
c.       Ucapan anu teu mangrupa siloka lakuning hirup
d.      Jawaban salah kabeh
13.   Adat kakurung ku iga artina…
a.       Sifat indung bapa sok turun ka anakna
b.      Ngarasa paling munjul
c.       Tabeat nu geus teu bisa dirobahna
d.      Euweuh kaera
14.   Sifat indung bapa sok turun ka anakna…
a.       Adat kakurung ku iga
b.      Kandeul kulit beungeut
c.       Lodong kosong ngalentrung
d.      Uyah tara tees ka luihur
15.   Kandeul kulit beungeut, artina…
a.       Sifat indung bapa sok turun ka anakna
b.      Ngarasa paling munjul
c.       Tabeat nu geus teu bisa dirobah
d.      Euweuh kaera
16.   Ari  maneh  …… weh, loba keneh nu pinter!
a.       Kandeul kulit beungeut
b.      Asa aing uyah kidul
c.       Jauh kabedug,anggang ka dulang
d.      Adat kakurung ku iga

Carita pantun!
                Munding laya Dikusumah
Prabu Siliwangi raja di pajajaran kagungan putra ti padmawati,namina Munding laya Dikusumah. Keur dina jero kandungan manehna geus dijodokeun sareng Dewi Asri putrina Nyai Gambir wangi ti karajaan Muara Beres.Munding laya dikukut ku Guru gantagan nyaeta raka Prabu siliwangim ti nagara Kuta Barang> Munding laya the kasep tur sakti, Guru gantangan ngarasa kasieunan sieun anak kukutna ngarebut kakawasaan. Antukna Munding Laya di panjara terus diterebkeun di leuwei Sipatahunan< alesanana ceunah sina tatapa di jero leuwi.Nu maksudna mah sangkan Munding laya Palastra

17.   Saha ari MUnding laya the…
a.       Raja karajaan Muara Beres
b.      Putrana Guru Gantangan
c.       Putrana  Prabu Siliwangi
d.      Putrana Nyai Gambir Wangi
18.   Ti barang dina jero kandungan Munding laya geus dijodokeun ka…
a.       Dewi Asri                     c.  Padmawati
b.      Gambir Wangi           d.  Pohaci Mananggay
19.   Munding Laya di kukut ku saha…
a.       Prabu Siliwangi
b.      Guru Gantangan
c.       Nyai Gambir
d.      Padmawati
20.   Naon sababna Munding laya diterebkeun ku guru Gantangan…
a.       Guru gantangan boga karep sangkan Munding laya Nambah elmuna
b.      Guru gantangan kasieunan Munding Laya ngarebut kakawasaan
c.       Guru Gantangan hayang ngarebut kasaktianana
d.      Kasieunan Dewi Asri di rebut ku Munding Laya
21.   Naon ngaran leuwi tempat Munding laya diterebkeun…
a.       Leuwi sipatahunan
b.      Leuwi gajah
c.       Leuwi liang
d.      Jawaban kabeh salah
22.   Carita pantun nyaeta…
a.       Karya satra 
b.      Karya sastra prosa buhun nu diwangun ku ayana rajah
c.       Karya satra buhun
d.      Karya sastra modern
23.   Rajah dina carita pantun aya 2…
a.       Rajah bubuka jeung rajah panutup
b.      Rajah puisi jeung rajah pamuka
c.       Rajah bubuka jeung rajah prosa
d.      Jawaban kabeh salah
24.   Warta atawa...
a.       Warna                           c.  bertita
b.      Pengumuman           d.  iklan
25.   Warta the biasa ditepikeun dina wangun…
a.       Tulisan                          c.  lisan
b.      Gambar                        d.  lisan,tulisan
26.   Warta ditepikeun ngaliwatan…
a.       Radio, TV,Koran,majalah,internet
b.      Radio,TV,impian,majalah,internet
c.       Radio,TV firasat,majalah,internet
d.      Jawaban kabeh bener
27.   Ieu aya conto berita anu bener…
a.       Kapal udara Nigeria ragrag saeutikna 100 urang tilar dunya
b.      Nyieun dodol
c.       Nyieun tempe
d.      Nyieun pot kembang
28.   Kecap serepan nyaeta…
a.       Kecap nu asalna ti jero basa sunda dipake tur disaruakeeun basa sunda
b.      Kecap nu asalna ti luareun basa sunda tapi geus dipake tur diasupkeun kana kabeungharan basa sunda
c.       Kecap nu asalna ti bahasa Walanda
d.      Kecap nu asalna ti basa arab
29.   Imam kecap serepan tina basa…
a.       Walanda                      c.  Arab
b.      Indonesia                    d.  sunda
30.   Ari kecap warta asalna tina basa …
a.       Walanda                      c.  Sansakerta
b.      Indonesia                    d.  Arab
31.   Gaya basa pleonasme atawa kadalon nyaeta…
a.       Nu ngagunakeun kecap-kecap nu sabenerna teu perlu
b.      Nu ngagunakeun kecap-kecap nu bener-bener perlu
c.       Nu ngagunakeun kecap-kecap saperluna
d.      Jawaban kabeh bener
32.   Conto gaya basa kadalon nu bener, iwal…
a.       Maju kahareup
b.      Mundur katukang
c.       Diuk!
d.      Ragrag ka handap
33.   Mun ngadenge masalah korupsi  di Indonesia mah sok…..
a.       Rieut sirah                   c.  turun ka handap
b.      Mundur ka tukang   d.  naek ka luhur

Nyaritakeun tokoh idola!
                                                AJIP ROSIDI
                Bapa  Ajip Rosidi  dibabarkeun di Jatiwangi,Cirebon dina ping 31 Januari 1938.Anjeuna kantos dileler hadiah sastra Indonesia ti Badan Musyawarah Kebudayaan Naosional.Kantos janten anggotapengurus pleno.Kadieunakeun anjeuna langkung nyimpen katineung kana basa Sunda katut sastra Sunda.Kacinta anjeuna kana basa sunda sareng budaya sunda saenes dina tulisan wungkul.Anjeuna sering ngawanohkeun basa katut budaya Sunda boh kapara inohong nagara urang,boh ka para inohong nagara deungeun.

34.   Bapa ajip rosidi dibabarkeuna dimana…
a.       Cirebon,31 januari 1938
b.      Jatiwangi, 31 januari 1839
c.       Cirebon 31 januari 1993
d.      Cirebon 31 januari 1993
35.   Ajip rosidi kantos janten …
a.       Anggota pamarentahan
b.      Anggota pengurus pleno
c.       Anggota sastra Indonesia
d.      Jawaban salah kabeh
36.   Saha namina bapa sastra sunda sareng budaya urang sunda the…
a.       Mang koko                 c.  Ajip Rosidi
b.      Sule                               d.  Darso
37.   Naon sababna loba masyarakat Sunda utamana para inohong geus teu bireuk deui ka bapa ajip Rosidi…
a.       Sabab anjeuna nu nyebarkeun basa jeung sastra sunda di jawa barat
b.      Sabab anjeuna salah saurang sastrawan  sunda nu kawentar
c.       Sababn anjeuna salah saurang inohong nu nyepeng damel di pamarentahan
d.      Jawaban salah kabeh
38.   Saha kira-kirana nu jadi tokoh idola nu pantes dina widang agama…
a.       tukul                              c.  SBY
b.      Habib Syekh               d.  Agnes Monica
39.   Lamun hidep mikaresep  tokoh idola kudu ditingali…
a.       Kaleuwihanana         c.  katurunana
b.      Kasepna                       d.  hartana
40.   Kaleuwihanana the sarua jeung…
a.       Pang munjulna diantara nu liana
b.      Pang gorengna diantara nu lian
c.       Pang kasepna diantara nu lian
d.      Jawaban salah kabeh


ESSAY!

1.       Cipati…                   a.  teliti
2.       Mirun seuneu…    b. Tak sembarang
3.       Tutung….                c.  Teu hutang
4.       Teu sagawayah…. d. Nyicil
5.       Tulaten…..              e. Tukeran
6.       KUD….                     f. Rugi
7.       Ngiridit……             g. Hidupkan api
8.       Teu untung…         h. Santen
9.       Cash…                      i. Koperasi
10.   Barter…                  j. Gosong


Tidak ada komentar:

Posting Komentar