Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com

Minggu, 17 Maret 2013


MID BSUN KLS VIII 25 MARET 2013
Cing ku hidep pilih jawaban dihandap ieu nu paling bener!
WACANA BACAEUN
                                    Endahna Sora

Nyarita the teu gampang.Sanggeus urang nyaho basa,basa anu alus anu merenah, prak geura nyarita.Tapi kade ulah sok tarik teuing.Ari tarik teuing ngarana cowong,matak reuwas nu ngadenge.Ari laun teuing atuh moal kadenge da meureun gegerenyeman teu puguh,atawa teu eces naon anu dicaritakeunana.Kapan ari nyarita the aya maksudna,nyaeta ngedalkeun naon-naon anu dipikiran atawa dirasakeun ku urang.Jadi hayang kaharti ku batur,ku nu ngadangu.Pantes pisan lamun nyarita ulah tarik teuing,atawa ulah laun teuing,sangkan maksud urang kaharti ku batur.
1.       Naon maksudna urang nyarita…
a.       Saya bercanda
b.       Saya bercerita
c.       Saya bermain
d.       Saya pergi ke pantai carita
2.      Naon hartina endahna sora…
a.      Endahna suara
b.      Indahnya lirik lagu
c.      Indahnya suara
d.      Indahnya suara alam
3.      Naon sababna lamun nyarita ulah tarik teuing…
a.      Teu eces naon anu dicaritakeun
b.      Matak reuwas nu ngadenge
c.      Matak boga kasakit maag kulantaran reuwas
d.      Jawaban salah kabeh
4.      Naon anu dimaksud basa…
a.      Basa sunda
b.      Basa Indonesia
c.      Basa arab
d.      Bahasa
5.      Pantes pisan lamun nyarita ulah gtarim teuing jeung ulah laun teuing, maksudna sangkan…
a.      Maksud urang kaharti ku batur
b.      Maksud manehna kaharti ku batur
c.      Maksud balarea kaharti ku maneh
d.      Jawaban salah kabeh
6.      Ngaran kadaharan nu asalna ti tatar sunda…
a.      Emping
b.      Colenak
c.      Lemang
d.      Gemblong
7.      Ngaran kainuman nu asalna ti jawa barat…
a.   teh tubruk
b.   es soda gembira
c.   bajigur
d.   arak
8.      inuman nu asalna ti wewngkon jawa barat ..iwal(kecuali)
a.  es timun serut
b.  es tebu
c.  wedang londe
d.  goyobod
9.      Kalimah nu gunana pikeun nanyakeun hiji perkara atawa nguji ka batur nyaeta…
a.      Parentah
b.      Wawaran
c.      Pananya
d.      Panyeluk
10. Mana kalimah dihamndap ieu  nu mangrupa conto kalimah pananya
a.     mangga antos sakedap, pun bapa disauran heula !
b.      Saha nu teu damang tehraina atanapi rakana ?
c.       hih, eta hileud meni pikagilaeun !
d.     nu angkat ka Jakarta the pun biang wungkul
11.            Dina wangun tulisan kalimah pananya dicirian ku…
a.     Tanda titik (.)
b.     Tanda seru (!)
c.      Tanda koma (,)
d.     Tanda Tanya (?)
12.            Kecap pananya nununjukeun nanya tempat nyaeta…
a.     Dimana?
b.     Iraha?
c.      Ceuk saha?
d.     Kusaha?

13.            Laporan hartina…
a.     Datang  mere tugas naon anu rek dipigawe
b.     Datang kanu mere tugas nyaritakeun naon nu geus dipigawe
c.      Datang ngajieun tugas
d.     Datang ka sakolaan subuh-subuh
14.            Nepikeun laporan bisa ku cara…
a.     Lisan
b.     Tulisan
c.      Lisan jeung tulisan
d.     Bbm
15.            Laporan anu ditepikeun the biasa ngawengku…
a.     Bubuka,eusi jeung panutup
b.     Eusi,bubuka jeung panutup
c.      Panutup,eusi jeung bubuka
d.     Jawaban kabeh salah
16.            Naon unsure-unsur nu kudu dipibanda dina nepikeun laporan diantarana, …iwal(kecualia)
a.     Judul laporan
b.     Bubuka
c.      Maksud jeung tujuan kagiatan
d.     Tempat tujuan lalampahan
e.     Kagiatan naon nu dilaksanakeunana
17.            Mana judul anu cocok dijieun laporan lalampahan
a.     Karyawisata ka basisir pangandaran
b.     Kanyaah
c.      Mang Uhe
d.     Jack jeung kacang buncis
18.            Sajak nyaeta…
a.  wangun puisi bebas
b.  wangun karya sastra puisi bebas
c.   puisi
d.   deklamasi
Maca sajak
                                    Kanyaah
Ninggang kana paribasa
Keur peureum anggeur kadeuleu
Keur benta pasti karasa
Kanyaah muga tong kendat
Kaasih mugi tong indit
Nyimbeuhan jeung ngabajuan
   Duh gusti nu Maha Asih
Nikmat lahir nikmat bathin
Sing nganteng tembus kana ati
Tina Rohmat nu katampi

19.             Keur peureum angger kadeuleu artina…
a.     Sedang melotot tetap terdengar
b.     mata tertutup  pun tetap terlihat
c.      sedang peyeum tetap terlihat
d.     jawaban slah kabeh
20.             Tina Rohmat nu katampi artina...
a.     Dari rahmat yang diterima
b.     Dari dalam hati yang saya terima
c.      Dari dalam lubuk hati yang paling dalam
d.     Dari rahmat yang belum diterima
21.             Sajak nu dirobah kana wangun prosa, nyaeta...
a.     Parahfrase
b.     Paraphrase
c.      Paragraph
d.     Narasi
22.             Kecap panambah nyaeta...
a.     Kecap pancen anu dikurangan kana kecap lain
b.     Kecap pancen anu ditambahkeun kana kecap lian
c.      Kecap pancen anu teu dikurangan teu dileuwihan
d.     Jawaban salah kabeh
23.             Entong, ulah...eta kecap kaasup kana kecap panambah...
a.     Panambah kawajiban
b.     Panambah kahayang
c.      Panambah panyaram
d.     Panambah harepan
24.             Bisa, sanggup...eta kecap kaasup kana kecap panambah...
a.     Panambah kawajiban
b.     Panambah kahayang
c.      Panambah kamampuh
d.     Panambah kuantitas
25.             Hayang,seja...eta kecap kaasup kana kecap panambah...
a.     Panambah kawajiban
b.     Panambah kahayang
c.      Panambah kamampuh
d.     Panmbah kuantitas
26.             Manehna...poe indit ka sakola leumpang
a.     Sagala
b.     Unggal
c.      Kakara
d.     Mani
27.             ....oge kamari  indungna maot ayeuna si ujang geus ditinggalkeun maot ku bapana
a.     Sagala
b.     Unggal
c.      Mani
d.     Kakara
28.              Harita manehna....ngajak ka pangandaran ka imah indungna
a.     Kungsi
b.     Sagala
c.      Mani
d.     Kakara
29.             Ti harita nepi ka kiwari manehna... keneh ngontrak imahna
a.     Kungsi
b.     Masih
c.      Sagala
d.     Kakara
30.              Ceuk urang ge....salah deui manehna nu nendeun konci sakolaan
a.     Henteu
b.     Masih
c.      Sagala
d.     Kakara


ESSEY!

1.     Jieun hiji sajak dua paragraph terus ku hidep jieun parafrasena!! (nilaina 20)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar